Jouw bedrijf

Jouw bedrijf

Klik op de groep die het beste bij je past. Als je nog twijfelt, lees dan onze klantverhalen.

Klantverhalen

Hoofdaannemer

Onnodige tijdverspilling binnen het aanbestedingsproces behoort tot het verleden.

Bouwspecialist

Wij begrijpen de vele uitdagingen voor bouwspecialisten.

Of past dit beter:
Calculator Ontwikkelaar Software partner
Procurement oplossingen

Onze oplossingen

Wij hebben een aantal oplossingen ontwikkeld om jouw bedrijf en de hele bouwsector te helpen.

Benieuwd naar onze abonnementen?

Super smooth procurement proces

Optimaliseer je inkoopproces en zie precies wat er met je project gebeurt.

Optimale zichtbaarheid in de markt

Verbind je bedrijf met meerdere bouwpartners.

Andere oplossingen
Partners ecosysteem
Resources

Resources

Wij hebben belangrijke publicaties samengesteld om je kennis van de bouwsector te vergroten.

Contact met 12Build?

Nieuws en artikelen

Als je je kennis wilt vergroten of inspiratie zoekt, start met onze blogs.

Klantverhalen

Hoe gebruiken onze klanten 12Build voor het verbeteren van hun inkoopproces?

Downloads

Kennis is iets dat gedeeld moet worden. Hier vind je al onze whitepapers.

Over ons

Over ons

Wij spreken de taal van de bouwsector en zetten feedback om in toegevoegde waarde.

Partner worden?

Chat met ons

Wil je direct met een expert praten?

Ons verhaal

De naam 12Build vertelt onze ambitie: Wij willen bouwen.

Contact

Wij zijn er voor je.

Werken bij 12Build

Je reis start hier. Bekijk al onze vacatures.

Log in 12Build Login Icon

12Build

Log in op 12Build

12Build Evaluator Login Icon

Evaluator

Snel en doeltreffend evalueren

NL
Dansk - Danmark DA-DK Deutsch DE English EN Français FR Nederlands - België NL-BE
Jouw bedrijf Jouw bedrijf

Jouw bedrijf

Klik op de groep die het beste bij je past. Als je nog twijfelt, lees dan onze klantverhalen.

Klantverhalen

Hoofdaannemer

Onnodige tijdverspilling binnen het aanbestedingsproces behoort tot het verleden.

Bouwspecialist

Wij begrijpen de vele uitdagingen voor bouwspecialisten.

Of past dit beter:
Calculator Ontwikkelaar Software partner
Procurement oplossingen Procurement oplossingen

Onze oplossingen

Wij hebben een aantal oplossingen ontwikkeld om jouw bedrijf en de hele bouwsector te helpen.

Benieuwd naar onze abonnementen?

Super smooth procurement proces

Optimaliseer je inkoopproces en zie precies wat er met je project gebeurt.

Optimale zichtbaarheid in de markt

Verbind je bedrijf met meerdere bouwpartners.

Andere oplossingen
Partners ecosysteem
Resources Resources

Resources

Wij hebben belangrijke publicaties samengesteld om je kennis van de bouwsector te vergroten.

Contact met 12Build?

Nieuws en artikelen

Als je je kennis wilt vergroten of inspiratie zoekt, start met onze blogs.

Klantverhalen

Hoe gebruiken onze klanten 12Build voor het verbeteren van hun inkoopproces?

Downloads

Kennis is iets dat gedeeld moet worden. Hier vind je al onze whitepapers.

Over ons Over ons

Over ons

Wij spreken de taal van de bouwsector en zetten feedback om in toegevoegde waarde.

Partner worden?

Chat met ons

Wil je direct met een expert praten?

Ons verhaal

De naam 12Build vertelt onze ambitie: Wij willen bouwen.

Contact

Wij zijn er voor je.

Werken bij 12Build

Je reis start hier. Bekijk al onze vacatures.

Log in Go back 12Build Login Icon

12Build

Log in op 12Build

12Build Evaluator Login Icon

Evaluator

Snel en doeltreffend evalueren

NL Go back Dansk - Danmark DA-DK Deutsch DE English EN Français FR Nederlands - België NL-BE

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt vanaf 1-1-2024. 

12Build is van mening dat het beschermen van de privacy en vertrouwelijkheid van informatie van essentieel belang is en doet er alles aan om de bescherming en het juiste gebruik van persoonsgegevens te waarborgen. Het doel van deze privacyverklaring is je te informeren over hoe je persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door 12Build Sales B.V. en de hiermee verbonden ondernemingen (hierna gezamenlijk te noemen: “12Build”). Deze privacyverklaring is opgesteld in overeenstemming met de vereisten van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming 2016/679 (AVG).

Contactinformatie

Als verwerkingsverantwoordelijke is 12Build verantwoordelijk voor je persoonsgegevens die worden verzameld op ons platform www.12build.com. 12Build bepaalt het doel, de omvang en de essentiële middelen voor het verzamelen van je persoonsgegevens op het platform. Als je vragen hebt over onze verwerking van persoonsgegevens of je rechten als hieronder beschreven uit wenst te oefenen, waaronder je recht op inzage of je recht om bezwaar te maken tegen onze
gegevensverwerking, neem dan contact op met de Privacy Officer van 12Build met behulp van onderstaande contactgegevens:


12Build Sales B.V.
T.a.v. De Privacy Officer
Ernst Machstraat 10
7442 DL Nijverdal
E-mailadres: privacy@12build.com
Tel.: +31 (0)88 – 022 8400

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Persoonsgegevens worden in de meeste gevallen rechtstreeks van jou verzameld of gegenereerd als onderdeel van het gebruik van onze diensten op ons platform. 12Build verzamelt de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en functie van de contactpersoon
 • Gender
 • E-mailadres
 • Doorkiesnummer/mobiel nummer
 • IP-adres en bezoekgeschiedenis
 • Voicelog van telefonisch contact met 12Build
 • Eventuele op het online platform geposte persoonlijke offertes (adres, woonplaats, bankrekeningnummers enz., uitsluitend met betrekking tot zakelijke gegevens).

Waarom verzamelen we je persoonsgegevens?

Het primaire doel van het platform van 12Build is klanten, aannemers en leveranciers in staat te stellen om met elkaar in contact te komen en offerteaanvragen, offertes en aanbiedingen uit te wisselen via het
platform van 12Build en de daarbij behorende bouwspecialistendatabase. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van 12Build is het nodig om je persoonsgegevens te verwerken. 12Build zal persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelen:

 • Uitvoeren van de SaaS-diensten, waaronder het voortdurend verder verrijken van de databases;
 • Werven van nieuwe klanten en andere marketingactiviteiten;
 • Behandelen van orders voor reprodiensten;
 • Communiceren met klanten ten behoeve van ondersteuning, facturering en incasso, uitbreiding van
  de functionaliteit;
 • Posten van content op sociale media voor marketingdoelen;
 • Bijhouden van de (financiële) administratie.

12Build zal persoonsgegevens verwerken voor het documenteren en uitvoeren van taken om onze contractuele verplichtingen na te kunnen komen en ons platform en onze dienstverlening aan jou beschikbaar te kunnen stellen en te kunnen beheren. Naast contractuele verplichtingen zal verwerking van persoonsgegevens ook plaatsvinden voor het nakomen van onze verplichtingen uit hoofde van wetgeving, andere regelgeving of besluiten van autoriteiten. Je persoonsgegevens zullen ook worden
verwerkt wanneer dit nodig wordt geacht voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen, wanneer deze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan jouw belangen of fundamentele rechten en vrijheden. In bepaalde situaties zullen je persoonsgegevens verwerkt worden op basis van toestemming; zo zullen een verhaal, foto of quote van een klant uitsluitend na toestemming op de website gepost worden.

Hoe worden persoonsgegevens verwerkt?

We verwerken hoofdzakelijk persoonsgegevens over onze klanten en gebruikers op ons platform, maar alleen voor zover dit nodig is voor de specifieke doelen en er een rechtsgrond voor bestaat. Vaak zal het nodig zijn voor ons om gewone persoonsgegevens zoals naam, titel, telefoonnummer en e-mailadres te verwerken om onze diensten te kunnen verlenen. Als gevolg van de structuur en het doel van het platform van 12Build kunnen we ook persoonsgegevens van zakenpartners van onze klanten verwerken met als doel deze zakenpartners als gebruikers op het platform aan te maken. In deze situaties hebben onze klanten de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zij over een rechtsgrond in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschikken om de persoonsgegevens van de zakenpartners van de klant aan ons bekend te maken en door ons te laten archiveren, bijv. door het verkrijgen van voorafgaande schriftelijke toestemming van de zakenpartners of door vast te stellen dat de registratie van de namen en
contactgegevens van werknemers van de zakenpartners gerechtvaardigde doelen zijn voor de zakelijke relatie. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk in het geval dat onze klanten persoonsgegevens van hun zakenpartners zonder een rechtsgrond aan ons bekend gemaakt en vastgelegd hebben. 12Build zal optreden als verwerkingsverantwoordelijke voor de op ons platform verzamelde informatie, en de relevante contactpersonen van de zakenpartners, van wie de namen en contactgegevens door onze klanten zijn vastgelegd op het platform van 12Build, zullen een e-mail ontvangen met de
mededeling dat zij op het platform van 12Build zijn geregistreerd en met informatie over hun rechten, waaronder informatie over het recht en de mogelijkheid om van het platform van 12Build verwijderd te worden en een link naar deze privacyverklaring. Ons platform mag niet worden gebruikt als een algemene dienst voor opslag van of het delen van bestanden met persoonlijke informatie (zoals cv's enz.) tussen de klanten, aannemers en leveranciers. 12Build is op geen enkele manier aansprakelijk in het geval van een dergelijk gebruik van ons platform.

Bewaartermijn

12Build zorgt ervoor dat je persoonsgegevens niet langer zullen worden bewaard dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij bewaring van je persoonsgegevens nodig is voor het voldoen aan een wettelijke bewaarplicht of wanneer je ons verzoekt je persoonsgegevens te wissen. Wanneer er dwingende redenen zijn, zoals een wettelijke bewaarplicht, kan je verzoek worden geweigerd. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn zullen we je persoonsgegevens veilig vernietigen in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

Bekendmaking en doorgifte van informatie

12Build zal je persoonsgegevens alleen met organisaties delen voor zover we wettelijk verplicht zijn om dit te doen of voor het uitvoeren van diensten en overeenkomsten die we met onze klanten hebben. Deze ingeschakelde organisaties zullen alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van hun taak en zullen altijd gebonden zijn aan een contractuele verplichting om je gegevens geheim te houden. De website en applicatie van 12Build (met inbegrip van persoonsgegevens van klanten) worden in  datacenters binnen de Europese Unie gehost. 12Build zal in deze situaties als verwerkingsverantwoordelijke optreden en heeft verwerkersovereenkomsten met deze geselecteerde organisaties gesloten voor het waarborgen van rechtmatige verwerking. Voor de juiste uitvoering van zijn diensten maakt 12Build ook gebruik van ondersteunende diensten van derden. Voor zover deze dienstverleners persoonsgegevens van klanten buiten de EU verwerken, zal dit uitsluitend in overeenstemming met toepasselijke privacywetgeving worden gedaan. 12Build verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Evenmin zal 12Build door jou verstrekte persoonsgegevens aan derden bekend maken ten behoeve van hun direct marketing.

Veiligheid en integriteit van gegevens

12Build heeft beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd voor het beschermen van (persoons)gegevens tegen ongeoorloofd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Toegang tot je (persoons)gegevens zal strikt beperkt worden tot diegenen die betrokken zijn bij het namens 12Build verlenen van diensten aan jou of die anderszins gemachtigd zijn om dit binnen de kaders van de
privacywetgeving te doen. Personen die toegang hebben tot de (persoons)gegevens zijn verplicht om dergelijke gegevens geheim te houden. Ons ISO 27001-certificaat toont aan dat wij een hoog niveau van
bescherming van (persoons)gegevens bieden.

Rechten van de betrokkene

Als betrokkene heb je op grond van de AVG een aantal rechten. Je kunt elk van de hieronder genoemde rechten uitoefenen door een e-mail, brief of verzoek naar ons kantoor te sturen. Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht op inzage in je door 12Build verwerkte persoonsgegevens. Je recht op inzage kan echter worden beperkt door wetgeving, bescherming van de privacy van anderen en overwegingen met betrekking tot ons bedrijfsconcept en zakelijke praktijken;
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht op rectificatie van je persoonsgegevens als deze onjuist, niet actueel of onvolledig zijn, met de beperkingen die uit de wet volgen;
 • Recht op wissing: je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten wissen wanneer 12Build deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze verwerkt werden;
 • Recht op beperking van de verwerking: als de juistheid van de persoonsgegevens betwist wordt, de verwerking onrechtmatig is, 12Build de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doelen van de verwerking of wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, heb je het recht om de verwerking te (laten) beperken. In dat geval mogen de persoonsgegevens (tijdelijk) niet worden verwerkt of gewijzigd;
 • Recht op gegevensportabiliteit: je kunt verzoeken om al je persoonsgegevens door 12Build over te laten dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, in een algemeen gangbaar, machineleesbaar formaat;
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door 12Build. In het geval van een dergelijk verzoek zal 12Build stoppen met het verwerken van de persoonsgegevens, tenzij er gerechtvaardigde redenen zijn die zwaarder wegen dan je belangen;
 • Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde verwerking: je hebt het recht om niet het onderwerp te zijn van een beslissing die uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd is wanneer het gevolg daarvan juridisch relevant is voor jou, zoals profilering. 12Build houdt zich niet bezig met profilering.
 • Intrekken van toestemming: Wanneer onze verwerking van je persoonsgegevens gebaseerd is op je toestemming, heb je het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Je kunt dit doen door contact met ons op te nemen met behulp van onderstaande contactgegevens.

Klachten

Wanneer je een klacht hebt over de praktijken van 12Build, kun je deze aan 12Build voorleggen of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer deze betrekking heeft op de bescherming
van persoonsgegevens. Je kunt dit doen via: De website van de Autoriteit Persoonsgegevens.