Waarom 12Build Jouw bedrijf

Jouw bedrijf

Klik op de groep die het beste bij je past. Als je nog twijfelt, lees dan onze klantverhalen.

Klantverhalen

Hoofdaannemer

Onnodige tijdverspilling binnen het aanbestedingsproces behoort tot het verleden.

Bouwspecialist

Wij begrijpen de vele uitdagingen voor bouwspecialisten.

Of past dit beter:
Calculator Ontwikkelaar Software partner
Procurement oplossingen

Onze oplossingen

Wij hebben een aantal oplossingen ontwikkeld om jouw bedrijf en de hele bouwsector te helpen.

Benieuwd naar onze abonnementen?

Super smooth procurement proces

Optimaliseer je inkoopproces en zie precies wat er met je project gebeurt.

Optimale zichtbaarheid in de markt

Verbind je bedrijf met meerdere bouwpartners.

Andere oplossingen
Partners ecosysteem
Resources

Resources

Wij hebben belangrijke publicaties samengesteld om je kennis van de bouwsector te vergroten.

Contact met 12Build?

Nieuws en artikelen

Als je je kennis wilt vergroten of inspiratie zoekt, start met onze blogs.

Klantverhalen

Hoe gebruiken onze klanten 12Build voor het verbeteren van hun inkoopproces?

Downloads

Kennis is iets dat gedeeld moet worden. Hier vind je al onze whitepapers.

Over ons

Over ons

Wij spreken de taal van de bouwsector en zetten feedback om in toegevoegde waarde.

Partner worden?

Chat met ons

Wil je direct met een expert praten?

Ons verhaal

De naam 12Build vertelt onze ambitie: Wij willen bouwen.

Contact

Wij zijn er voor je.

Werken bij 12Build

Je reis start hier. Bekijk al onze vacatures.

Log in Placeholder

12Build

Log in op 12Build

Placeholder

Evaluator

Snel en doeltreffend evalueren

NL
Deutsch DE English EN Français FR Nederlands - België NL-BE
Probeer 12Build gratis
Waarom 12Build Jouw bedrijf Jouw bedrijf

Jouw bedrijf

Klik op de groep die het beste bij je past. Als je nog twijfelt, lees dan onze klantverhalen.

Klantverhalen

Hoofdaannemer

Onnodige tijdverspilling binnen het aanbestedingsproces behoort tot het verleden.

Bouwspecialist

Wij begrijpen de vele uitdagingen voor bouwspecialisten.

Of past dit beter:
Calculator Ontwikkelaar Software partner
Procurement oplossingen Procurement oplossingen

Onze oplossingen

Wij hebben een aantal oplossingen ontwikkeld om jouw bedrijf en de hele bouwsector te helpen.

Benieuwd naar onze abonnementen?

Super smooth procurement proces

Optimaliseer je inkoopproces en zie precies wat er met je project gebeurt.

Optimale zichtbaarheid in de markt

Verbind je bedrijf met meerdere bouwpartners.

Andere oplossingen
Partners ecosysteem
Resources Resources

Resources

Wij hebben belangrijke publicaties samengesteld om je kennis van de bouwsector te vergroten.

Contact met 12Build?

Nieuws en artikelen

Als je je kennis wilt vergroten of inspiratie zoekt, start met onze blogs.

Klantverhalen

Hoe gebruiken onze klanten 12Build voor het verbeteren van hun inkoopproces?

Downloads

Kennis is iets dat gedeeld moet worden. Hier vind je al onze whitepapers.

Over ons Over ons

Over ons

Wij spreken de taal van de bouwsector en zetten feedback om in toegevoegde waarde.

Partner worden?

Chat met ons

Wil je direct met een expert praten?

Ons verhaal

De naam 12Build vertelt onze ambitie: Wij willen bouwen.

Contact

Wij zijn er voor je.

Werken bij 12Build

Je reis start hier. Bekijk al onze vacatures.

Log in Go back Placeholder

12Build

Log in op 12Build

Placeholder

Evaluator

Snel en doeltreffend evalueren

NL Go back Deutsch DE English EN Français FR Nederlands - België NL-BE Probeer 12Build gratis

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van 12Build Sales B.V. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten door 12Build Sales B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk: “12Build”).

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie

Voor 12Build is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. 12Build spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en rekeningnummer, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze 12Build uw persoonsgegevens verwerkt en beschermd.

Grondslag voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Indien u gebruik wilt maken van de diensten van 12Build, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van u worden verwerkt. Denk hierbij aan de gegevens die nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren.12Build verwerkt tevens uw persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op 12Build rust. Indien 12Build een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is 12Build gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken. Plaatsing op de website van een klantverhaal, foto of quote gebeurt alleen na toestemming.

Doeleinden van de verwerking:

12Build zal uw persoonsgegevens slechts verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de SaaS-diensten, waaronder het voortdurend verder verrijken van de databases;
 • Het verwerven van nieuwe klanten en overige marketing;
 • Het afhandelen van bestellingen voor reprodiensten;
 • Het communiceren met klanten vanwege onder andere support, facturatie en incasso, uitbreiding functionaliteit;
 • Het voor marketingdoeleinden plaatsen van content op social media;
 • Het voeren van de {financiële) administratie.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens

12Build deelt uw persoonsgegevens met verschillende organisaties. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak.12Build treedt meestal op als verwerkingsverantwoordelijke. Indien nodig hebben wij met deze organisaties verwerkersovereenkomsten afgesloten om de rechtmatige verwerking te kunnen waarborgen. De website en de applicatie van 12Build (incl. persoonsgegevens van de klant) worden gehost in datacenters binnen de Europese Unie. Voor een goede uitvoering van haar diensten maakt 12Build tevens gebruik van ondersteunende diensten van derden. Voor zover deze dienstverleners persoonsgegevens van klanten buiten de EU verwerken geschiedt dit conform geldende privacy wetgeving. 12Build verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal 12Build geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

Categorieën persoonsgegevens:

12Build verzamelt de volgende persoonsgegevens: Naam en functie contactpersoon, geslacht, e-mailadres, doorkiesnummer/mobiel nummer, IP-adres en bezoekhistorie, voicelog telefonisch contact met 12Build, eventuele persoonlijke quotes geplaatst op het online-platform (adres, woonplaats, banknummers etc. betreffen uitsluitend de zakelijke gegevens).

Bewaartermijn

12Build waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens. Als er gronden zijn die zwaarder wegen, zoals een wettelijke bewaarplicht, kan uw verzoek worden geweigerd.

Beveiliging en integriteit van gegevens

12Build heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van (persoons-)gegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. De toegang tot uw (persoons-)gegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens 12Build betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe zijn geautoriseerd. De individuen die toegang hebben tot de (persoons-)gegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven. Met ons ISO 27001 certificaat laten we zien dat de bescherming van (persoons-)gegevens op een hoog niveau staat.

Rechten van de betrokkene

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. 12Build vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen of een verzoek te doen aan de balie op ons kantoor. U heeft de volgende rechten:

 • Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door 12Build over u verwerkte persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens;
 • Recht op gegevens wissing: u heeft het recht op wissing van u betreffende persoonsgegevens indien 12Build deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;
 • Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, 12Build de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerking doeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door 12Build over te laten dragen aan een andere organisatie;
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 12Build. Bij een dergelijk verzoek zal 12Build de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;
 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering. 12Build doet niet aan profilering..

Klachten

Indien u een klacht hebt over de werkwijze van 12Build, kunt u dit melden bij 12Build zelf, of u kunt een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: Website Autoriteit Persoonsgegevens

Contact

U kunt contact opnemen met de Privacy Officer van 12Build via het onderstaande adres:

12Build Sales B.V.
T.a.v. de Privacy Officer
Ernst Machstraat 10
7442 DL Nijverdal
E-mailadres: privacy@12build.com
Tel.: +31(0)88 – 022 8400