Jouw bedrijf
Hoofdaannemer

Onnodige tijdverspilling binnen het aanbestedingsproces behoort tot het verleden.

Bouwspecialist

Wij begrijpen de vele uitdagingen voor bouwspecialisten.

Softwarepartner

Laten we samenwerken om onze expertise te combineren.

Onze oplossingen
Houd offerteaanvragen overzichtelijk

Ontvang, beheer en beantwoord alle offerteaanvragen.

Centraal overzicht van aanvragen
Maak de perfecte offerte

Stel snel een goede offerte op met begrotingsregels en blijf in controle.

Reageren op offerteaanvragen Direct inzicht in de status van je offertes
Trek de aandacht van hoofdaannemers

Zorg voor relevante aanvragen met een uniek en volledig bedrijfsprofiel in de 12Build Marketplace.

Activeer je bedrijfsprofiel Optimaliseer je vindbaarheid
Snel projecten creëren

Creëer projecten en beheer alle onderliggende werkonderdelen en documenten.

Projecten aanmaken Documenten en werkonderdelen beheren
Aanvragen opstellen en versturen

Koppel vaste en nieuwe partijen aan werkonderdelen en verstuur je aanvragen.

Vaste en nieuwe partijen zoeken Aanvragen versturen
Ontvangen biedingen beheren en vergelijken

Zorg voor een goede communicatie in je biedingsproces.

Realtime overzicht van statussen Ontvangen biedingen vergelijken
Beheer je persoonlijke database

Bedrijfsinformatie en contactgegevens altijd up-to-date.

Beheer vaste partijen
Zoek vaste en nieuwe partijen in onze Marketplace

Bewezen expertise in de grootste Marketplace van Europa.

Vind de beste bouwspecialisten
Evalueer je samenwerkingen

Haal waardevolle informatie uit evaluaties.

12Build Evaluator
Bronnen
Blogs

Als je kennis wilt vergroten of inspiratie zoekt, start dan met onze blogs.

Klantverhalen

Onze klanten kennen ons het best. Lees hier wat ze vinden van 12Build.

Whitepapers

Kennis is iets dat gedeeld moet worden. Hier vind je onze whitepapers.

12Build Ecosysteem
Over ons
Ons verhaal

Samen bouwen aan een transparante bouwbranche.

Werken bij 12Build

Met trots en passie. Kom werken bij 12Build.

Contact

We helpen je graag. Neem contact met ons op.

12Build Abonnementen
12Build Login Icon

12Build

Log in op 12Build

12Build Evaluator Login Icon

Evaluator

Snel en doeltreffend evalueren

NL
Deutsch DE English EN Nederlands - België NL-BE
Probeer 12Build gratis
Jouw bedrijf Jouw bedrijf
Hoofdaannemer

Onnodige tijdverspilling binnen het aanbestedingsproces behoort tot het verleden.

Bouwspecialist

Wij begrijpen de vele uitdagingen voor bouwspecialisten.

Softwarepartner

Laten we samenwerken om onze expertise te combineren.

Onze oplossingen Onze oplossingen Bid management Tender management Supplier management
Perhaps you are a
Estimator Project developer Architect Software partner
Bid management
Houd offerteaanvragen overzichtelijk

Ontvang, beheer en beantwoord alle offerteaanvragen.

Centraal overzicht van aanvragen
Maak de perfecte offerte

Stel snel een goede offerte op met begrotingsregels en blijf in controle.

Reageren op offerteaanvragen Direct inzicht in de status van je offertes
Trek de aandacht van hoofdaannemers

Zorg voor relevante aanvragen met een uniek en volledig bedrijfsprofiel in de 12Build Marketplace.

Activeer je bedrijfsprofiel Optimaliseer je vindbaarheid
Tender management
Snel projecten creëren

Creëer projecten en beheer alle onderliggende werkonderdelen en documenten.

Projecten aanmaken Documenten en werkonderdelen beheren
Aanvragen opstellen en versturen

Koppel vaste en nieuwe partijen aan werkonderdelen en verstuur je aanvragen.

Vaste en nieuwe partijen zoeken Aanvragen versturen
Ontvangen biedingen beheren en vergelijken

Zorg voor een goede communicatie in je biedingsproces.

Realtime overzicht van statussen Ontvangen biedingen vergelijken
Supplier management
Beheer je persoonlijke database

Bedrijfsinformatie en contactgegevens altijd up-to-date.

Beheer vaste partijen
Zoek vaste en nieuwe partijen in onze Marketplace

Bewezen expertise in de grootste Marketplace van Europa.

Vind de beste bouwspecialisten
Evalueer je samenwerkingen

Haal waardevolle informatie uit evaluaties.

12Build Evaluator
Bronnen Bronnen
Blogs

Als je kennis wilt vergroten of inspiratie zoekt, start dan met onze blogs.

Klantverhalen

Onze klanten kennen ons het best. Lees hier wat ze vinden van 12Build.

Whitepapers

Kennis is iets dat gedeeld moet worden. Hier vind je onze whitepapers.

12Build Ecosysteem
Over ons Over ons
Ons verhaal

Samen bouwen aan een transparante bouwbranche.

Werken bij 12Build

Met trots en passie. Kom werken bij 12Build.

Contact

We helpen je graag. Neem contact met ons op.

12Build Abonnementen
Log in Log in 12Build Login Icon

12Build

Log in op 12Build

12Build Evaluator Login Icon

Evaluator

Snel en doeltreffend evalueren

NL Ga terug Deutsch DE English EN Nederlands - België NL-BE
Probeer 12Build gratis

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van (onderdelen van) 12build.com (hierna: Website) door de bezoeker.

Doel en gebruik Website

Deze Website is bedoeld om de bezoeker kennis te laten maken met 12Build. Door middel van deze Website wordt de bezoeker in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de producten en diensten van 12Build alsmede om informatie te verkrijgen met betrekking tot de organisatie van 12Build en haar activiteiten.

De bezoeker van deze Website is slechts bevoegd (onderdelen van) deze Website, de inhoud van deze Website of de informatie die door middel van deze Website verkregen kan worden voor zichzelf te gebruiken en niet voor commerciële doeleinden.

Rechten op (onderdelen) Website

12Build is de merknaam van 12Build Secure B.V. te Nijverdal. Het is de bezoeker van deze Website niet toegestaan de naam en/of het logo van 12Build op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) gebruiken, anders dan voor zover dit rechtstreeks samenhangt met het oproepen en raadplegen van deze Website.

De rechten met betrekking tot (alle onderdelen van) deze Website – waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, tekst, foto’s, e.d. – en alle publicaties waarvan door middel van deze Website kennis kan worden genomen of die door middel van deze Website besteld kunnen worden – waaronder begrepen brochures, artikelen, nieuwsbrieven, e.d. -, berusten uitsluitend bij 12Build, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze Website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 12Build niet toegestaan (onderdelen van) deze Website of publicaties op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) vermenigvuldigen of te bewerken.  De bezoeker van deze Website is slechts bevoegd (onderdelen van) deze Website en publicaties voor zichzelf te gebruiken en niet voor commerciële doeleinden.

Karakter Website

Deze Website heeft uitsluitend een informatief karakter. Deze Website vormt geen aanbod van 12Build tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze Website. Evenmin vormt het oproepen en raadplegen van deze Website een opdracht aan 12Build tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze Website. De inhoud van deze Website alsmede de informatie die door middel van deze Website kan worden verkregen kunnen dan ook niet worden beschouwd als dienstverlening ten behoeve van de bezoeker van deze Website. Overigens zijn op alle van 12Build afkomstige offertes en op alle aan 12Build verstrekte opdrachten uitsluitend de door 12Build gehanteerde Algemene Voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland te Enschede en op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Inhoud Website

12Build streeft ernaar om deze Website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze Website na verloop van tijd of op het moment dat deze Website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. De op deze Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid, en 12Build aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze Website.

De informatie die door middel van deze Website kan worden verkregen heeft een algemeen karakter en is niet toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van deze Website, zodat 12Build geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de hiervoor bedoelde informatie. Het verdient dan ook aanbeveling om, ingeval de door middel van deze Website verkregen informatie daartoe aanleiding geeft, contact op te nemen met een medewerker van 12Build.

Werking Website

12Build streeft ernaar om (alle onderdelen van) deze Website voortdurend toegankelijk te houden, maar kan er niet voor instaan dat deze Website onder alle omstandigheden en op alle tijdstippen (in al haar onderdelen) toegankelijk is, zodat 12Build geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van het niet (tijdig) kunnen bezoeken of het niet (volledig) kunnen raadplegen van deze Website.

12Build heeft geen invloed op de (tele- of datacommunicatie)middelen en/of de (computer)systemen met behulp waarvan toegang tot deze Website wordt gezocht of verkregen, zodat 12Build geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van eventuele storingen die optreden bij het bezoeken of raadplegen van deze Website dan wel bij het opgeven van bestellingen of het versturen van sollicitaties door middel van deze Website.

Deze Website bevat onder meer links door middel waarvan andere websites bezocht kunnen worden en omgekeerd kan deze Website worden bezocht door middel van links die in andere websites zijn opgenomen. De websites die vanuit deze Website bezocht kunnen worden respectievelijk de websites van waaruit deze Website bezocht kan worden zijn niet door 12Build ingericht en worden ook niet door 12Build onderhouden, zodat 12Build niet verantwoordelijk is voor de inhoud van die websites.

12Build streeft ernaar deze Website zoveel als redelijkerwijs mogelijk vrij te houden van voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur schadelijke elementen (‘virussen’), maar kan er niet voor instaan dat deze Website geheel vrij is van dergelijke elementen, zodat 12Build geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen die het oproepen of raadplegen van (onderdelen van) deze Website voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur heeft.

Gebruik van deze Website door de bezoeker dat het gebruik van andere (internet)gebruikers kan hinderen, dat het functioneren van de Website in gevaar kan brengen, in strijd is met de goede zeden en/of dat de op of via deze Website aangeboden informatie of onderliggende software en data kan aantasten, is niet toegestaan. 12Build behoudt zich in dat kader het recht voor om toegang voor bepaalde bezoekers te schorsen of te weigeren, onverminderd het recht van 12Build om in voorkomend geval schadevergoeding te claimen.

Dataverkeer via Website

Deze Website biedt de bezoeker daarvan de mogelijkheid om een abonnement te nemen op de door 12Build uitgegeven e-mail nieuwsbrief, om door 12Build uitgegeven brochures te bestellen, om een contactformulier te verzenden en om te solliciteren naar bij 12Build bestaande vacatures. 12Build heeft echter geen invloed op het elektronisch dataverkeer dat plaatsvindt tussen verzendende apparatuur en ontvangende apparatuur, zodat het verstrekken van de benodigde gegevens door middel van deze Website voor risico van de desbetreffende bezoeker daarvan geschiedt. Onder omstandigheden verdient het dan ook aanbeveling om het in deze Website opgenomen bestel- of sollicitatieformulier (met eventuele bijlagen) per fax of post te verzenden.

Login 12Build

Indien een bezoeker inlogt op 12Build.com dan zijn de specifieke disclaimers, privacyverklaringen en cookieverklaringen van de gekozen online-oplossing(en) dienovereenkomstig van toepassing. Wij raden u aan om van deze specifieke voorschriften nauwlettend notie te nemen.

Privacygevoelige gegevens / Cookies and Tracking

Door het gebruiken van onze Website laat een bezoeker bepaalde gegevens achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. 12Build verwerkt deze persoonsgegevens en maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om de Website voortdurend te verbeteren en beter aan te laten sluiten op de behoeften van de bezoekers. Daarbij hecht 12Build grote waarde aan de privacy van haar klanten en bezoekers. 12Build wil daarbij duidelijk zijn over de gegevens die verzameld worden zodat klanten en bezoekers weloverwogen beslissingen kunnen nemen over hoe diens gegevens kunnen worden gebruikt. Lees hiervoor de privacyverklaring en de cookieverklaring van 12Build.

Wijzigingen

12Build houdt zich het recht voor de op of via deze Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, van tijd tot tijd aan te passen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen dan zullen wij de “versiedatum” die aan de bovenkant van deze pagina wordt vermeld, herzien. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Vragen en tips

12Build stelt het op prijs als onvolkomenheden op de Website worden gemeld. Deze kunnen net als suggesties voor verbetering en vragen over onze dienstverlening worden doorgegeven via support@12Build.com of per brief aan 12Build, Ernst Machstraat 10, 7442 DL Nijverdal.

Toepasselijk recht

Op deze Website en de disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Deze disclaimer strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van 12Build. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Almelo.